จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ทัชชญา มิ่งสันติสุข

ดาวน์โหลด
Calendar