จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาจ้างเหมา ดูแลเปิด-ปิด ห้องเรียน จัดสถานที่ห้องสอบ จัดทำเอกสารประกอบ

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

 

เอกสารแนบ
Calendar