จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อโต๊ะบนเป็นสแตนเลสชุดซิงค์ 5 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อโต๊ะบนเป็นสแตนเลสชุดซิงค์ 5 ชุด ดังเอกสารแนบ
Calendar