จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานคณบดี

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สำนักงานคณบดี ดังเอกสารแนบ
Calendar