จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

 

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ดังเอกสารแนบ
Calendar