จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

bu1992/60

bu1990/60

bu1998/60

bu1980/60

bu1995/60

bu1996/60
Calendar