จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถมศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถมศึกษา ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร. 4 (1) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร. 4 (2) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร. 4 (3) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 (4) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 (5) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร. 5 - 6 ดังเอกสารแนบ
Calendar