จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างตรวจทางรังสี

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar