จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 385 คนและอาหารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 225 คน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 385 คนและอาหารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 225 คน

ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาฯ 
Calendar