จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จานวน 305 คน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จานวน 305 คน

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จานวน 305 คน
Calendar