จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง สาหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Calendar