จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตกลงราคางานจัดจ้างพิมพ์วารสาร ฉบับพิเศษ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar