จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงโรงขยะ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ตามเอกสารแนบ
Calendar