จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar