จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานติดต่อรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาฯ

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการเพื่อรับผิดชอบในการเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ติดต่อรับ-ส่งหนังสือ เอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่างสำหรับการประชุม

เอกสารแนบ
Calendar