จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหาร ควบคุมดูแล ปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar