จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2561

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ
Calendar