จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)

 

เอกสารแนบ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นางสาวลักษณารีย์ สุริศร ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และภาควิชานิติศาสตร์)

 

เอกสารแนบ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นางสาวสุทธิดาพร สุทธิศัย ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และงานห้องสมุด)

 

เอกสารแนบ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นายบูรพา แก้วแหวน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์)

 

เอกสารแนบ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)

 

เอกสารแนบ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ์ ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล)

 

เอกสารแนบ

 

 

 
Calendar