จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศงานจัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

เอกสารแนบ
Calendar