จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและหอประชุม งบปี 61

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและหอประชุม งบปี 61

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
Calendar