จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นิสิตและบุคลากร

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตกลงราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน

และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน

นิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
Calendar