จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 http://calendar.buu.ac.th/document/1502847012.pdf

ปร.4 ปร5 ปร6

http://calendar.buu.ac.th/document/1502847090.pdf
Calendar