จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2560

    ประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ คลิกที่นี่
Calendar