จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ บำรุงรักษาไฟรายทาง พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดเอกPDF คลิก
Calendar