จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

 
Calendar