จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการ เพื่อเป็นโรงเรือนปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและห้องฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรือนปฏิบัติการ เพื่อเป็นโรงเรือนปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการ สำหรับงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตน้ำเพื่อการเกษตร 

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

แบบ ปร.6
Calendar