จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar