จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศร่างขอบเขต TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

1. ร่างขอบเขตของงาน

2. ร่างเอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar