จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ของคณะแพทยศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar