จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 6 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 6 รายการ คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar