จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทางเข้าอาคาร พิบูลบำเพ็ญ 4

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางเสดงวงเงินงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทางเข้าอาคาร "พิบูลบำเพ็ญ" 4 เอกสารดังแนบ

ปร. 4-6 งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทางเข้าอาคาร "พิบูลบำเพ็ญ" 4 เอกสารดังแนบ
Calendar