จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1435829256.pdf
Calendar