จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

http://calendar.buu.ac.th/document/1499169047.pdf
Calendar