จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ตู้ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ตู้ โต๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar