จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

http://calendar.buu.ac.th/document/1498619268.pdf
Calendar