จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง งานปรับปรุงภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้าง งานปรับปรุงภายในอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังเอกสารแนบ
Calendar