จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างค่าติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างค่าติดตั้งชุดแขนหุ่นยนต์ KUKA  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังเอกสารแนบ
Calendar