จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 232 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 232 เครื่อง คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar