จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถม จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนประถม จำนวน 1 งาน ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 ห้องน้ำนักเรียนประถม (1) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 ห้องน้ำนักเรียนประถม (2) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 ห้องน้ำนักเรียนประถม (3) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 ห้องน้ำนักเรียนประถม (4) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.4 ห้องน้ำนักเรียนประถม (5) ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.5 ห้องนำนักเรียนประถม ดังเอกสารแนบ

แบบ ปร.6 ห้องน้ำนักเรียนประถม ดังเอกสารแนบ
Calendar