จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาหนังสือ วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

เอกสารแนบ  http://calendar.buu.ac.th/document/1498016854.pdf

 
Calendar