จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar