จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1497859429.pdf
Calendar