จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล) โครงการหอพักเทา-ทอง

รายละเอียด
Calendar