จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2560

    ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว นวลพร ก่อเกียรติวนิช

ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 6 งวด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Calendar