จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ  ซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
Calendar