จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2560

    ประกาศราคากลางตกลงราคางานจ้างทำป้ายตัวอักษรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

 

 

เอกสารแนบ

 
Calendar