จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar