จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2559

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

     มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

 อเนกประสงค์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น

 ๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐  บาท (สี่สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
Calendar