รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น ๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๘-๓๙๓-๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๖ (ในเวลาราชการ) รายละเอียดการรับสมัครงาน

 
Calendar