รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 9182 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

               1.1  ด้านการปฏิบัติงาน

                      1.  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

                      2.  ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

                      3.  ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

                      4.  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ

                      5.  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มีฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

               1.2  ด้านการวางแผน

                      วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

               1.3  ด้านการประสานงาน

                      1.  ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

                      2.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

               1.4  ด้านการบริการ

                      1.  ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

                      2.  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

               อนึ่ง  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ขอเพิ่มประสบการณ์หรือความชำนาญงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญเข้าเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

               1.  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://huso.buu.ac.th/job

               2.  หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

               3.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)

               4.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

               5.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

               6.  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

               7.  สำเนาหลักฐานการผ่านราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

               8.  หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสำเนาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่เกิน ๒ ปี จนถึงวันที่รับสมัคร

               9.  ใบรับรองแพทย์การไม่เป็นโรคลักษณะต้องห้ามตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ 

หมายเหตุ  หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

               ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือทางมหาวิทยาลัยบูรพา ตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่า เอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทางดังต่อไปนี้

               1.  สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล ห้อง QS2 – 208 ชั้น ๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยเงินสด

               2.  สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้  ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

               สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://huso.buu.ac.th/job หรือคลิกได้ที่นี่
Calendar